Disclaimer

Disclaimer

aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Recht voor de Rashond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

copyright

De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, Internet, CD-ROM of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recht voor de Rashond.

fotografie

Iedere bezoeker is gehouden Recht voor de Rashond toe te staan op tijdens de lezing/presentatie beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis door Recht voor de Rashond  op de website en andere media, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen. Het is zonder uitdrukkelijke instemming van Recht voor de Rashond verboden gebruik te maken van foto- video-, film, geluids- en andere opnameapparatuur tijdens de lezing/presentatie – tenzij bestemd voor particulier en niet-zakelijk gebruik.