Bezwaar- en Beroep

IMG_0984

De bezwaar- en beroepsprocedure vinden hun grondslag in het bestuursrecht.
 
Wanneer bijvoorbeeld een vergunning wordt aangevraagd, wanneer een bestuursorgaan om een andere reden een besluit (beschikking) neemt of een bow te oplegt, kan de belanghebbende (degene wiens belang rechtreeks bij dat besluit is betrokken) hiertegen bezwaar maken.

Voorafgaand aan het definitieve besluit wordt doorgaans een voornemen tot het nemen van het besluit aan de belanghebbende verzonden. Deze wordt daarbij in staat gesteld om daar inhoudelijk op te reageren middels het insturen van een zienswijze. Na kennis te hebben genomen van de zienswijze, wordt het definitieve besluit genomen.

Het bestuursorgaan is overigens gehouden om in haar beschikking mede te delen dat tegen het geno-men besluit bezwaar kan worden gemaakt. Daarbij moet wel een bezwaartermijn van zes weken in acht worden genomen.
Na ontvangst van het bezwaarschrift en een eventuele hoorzitting zal het bestuursorgaan vervolgens een heroverweging maken. Hierbij worden eventuele nieuwe feiten en gegevens welke tijdens de bezwaarprocedure zijn ingebracht meegenomen.

In zijn beslissing op bezwaar zal het bestuursorgaan zijn overwegingen geven op basis waarvan het bestuursorgaan tot een bepaalde conclusie is gekomen, daarbij zal worden verwezen naar de relevante wet- en regelgeving.
Tegen deze beslissing op bezwaar staat tenslotte nog beroep open. Wederom dient men hierbij een beroeptermijn in acht nemen van zes weken. Het bestuursorgaan zal in voormelde beslissing op be-zwaar aangeven welke rechter bevoegd is.

Deze rechtsgang is, anders dan de bezwaartermijn welke kosteloos is, niet gratis, zo zal men na het insturen van het beroepschrift griffierecht moeten betalen en veelal wordt pas nu door de belangheb-bende een ter zake kundige adviseur ingeschakeld. Te laat, alleen in de bezwaarprocedure kunnen nog nieuwe feiten en gegevens worden overgelegd. In de beroepsprocedure wordt door de rechter de rechtmatigheid van het besluit getoetst, dat wil zeggen dat er wordt beoordeeld of de beslissing op bezwaar op juiste gronden is genomen.

Recht voor de Rashond staat u graag reeds in de bezwaarprocedure bij zodat u de grootste kans heeft op een voor u gunstige uitkomst. De kosten van de bezwaar procedure zijn relatief laag en de procedure kan veelal vlot worden doorlopen.

Let wel, de Raad van Beheer kent ook een bezwaarprocedure, deze wijkt enigszins af van de gebruikelijke procedure in het bestuursrecht, zo is de bezwaartermijn slechts 4 weken. Is men het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kan men in beroep gaan bij de Geschillencommissie van de Raad van Beheer.