Koop

IMG_2314

De koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt een zaak te geven en de andere partij  om daarvoor een bedrag in geld te betalen. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 BW).

De verkoper moet de verkochte zaak in eigendom overdragen en de zaak aan de koper afleveren (artikel 7:9 BW). De zaak volgens artikel 7:15 BW worden overgedragen zonder bijzondere lasten en beperkingen.

Bij een consumentenkoop houdt het conformiteitsvereiste in dat de door de verkoper afgeleverde zaak op het moment van aflevering aan de overeenkomst moet beantwoorden (artikel 7:17 lid 1 BW). Indien dit niet het geval is kan de koper volgens artikel 7:20 BW nakoming vorderen. Voor het geval de afgeleverde zaak feitelijk niet aan de overeenkomst beantwoord Kan de koper het volgende vorderen:

  • aflevering van het ontbrekende;
  • herstel;
  • vervanging.

Onder omstandigheden kan een koopovereenkomst worden ontbonden. De koper moet het product teruggeven en de verkoper moet de koopprijs restitueren, eventueel samen met een aanvullende schadevergoeding.

Volgens artikel 7:23 lid 1 BW moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van een gebrek en wel binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt of dit redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Recht voor de Rashond adviseert om gebruik te maken van een schriftelijke overeenkomst. Een model kunt u hier bestellen!

Het verdiend aanbeveling om bij het opstellen van een schriftelijke overeenkomst, zeker indien het geen standaard geval betreft, advies in te winnen wat er in het contract dient te worden opgenomen.

Wij staan u graag bij!

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst 2.0 (Word)

Download

Ondersteuning voor fokkers

Recht voor de Rashond geeft juridiesh advies aan fokkers en verleent bijstand aan fokkers bij conflicten.

Meer info!