RVO komt terug op oplegging last onder dwangsom

In mei 2014 werd een fokster van rashonden onaangenaam verrast door een onaangekondigd bezoek van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, vergezeld door enkele agenten van de dierenpolitie. Naar aanleiding van dit onderzoek werd een toezichtrapport opgesteld op basis waarvan het bestuursorgaan deze fokster in juni 2014 een last onder dwangsom oplegde.

Recht voor de Rashond stond deze fokster bij in de bezwaarprocedure. Hoewel het bezoek plaats vond onder het regime van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren werd  deze kwestie beoordeeld aan de hand van de  nieuwe Wet dieren die op 1 juli 2014 in werking was getreden.  Het bestuursorgaan ging echter voorbij aan de opgeworpen bezwaren en oordeelde in januari 2015 dat deze ongegrond waren, waardoor het bestreden besluit in stand bleef.

Overtuigd van een onjuiste beoordeling van de bezwaargronden door het bestuursorgaan werd in februari 2015 besloten om bij het College van beroep voor het Bedrijfsleven in beroep te gaan tegen deze beslissing.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft vervolgens kennis genomen van de beroepsgronden en is tot nader inzicht gekomen dat onvoldoende vast was komen te staan dat de fokster de dieren de nodige zorg had onthouden en dat er daarmee geen sprake was van schending van de wettelijke bepalingen. De tweeledige last onder dwangsom was derhalve ten onrechte opgelegd en het oorspronkelijke besluit kon niet in stand blijven.

Hiermee kwam onlangs een einde aan de lange weg die de fokster heeft moeten bewandelen om haar recht te halen. Wanneer een bestuursorgaan ervoor kiest om bestuursdwang toe te passen, vraagt dit om zorgvuldige afwegingen aan de zijde van het bestuursorgaan.

Recht voor de Rashond deelt dit korte bericht met u omdat het voor komt dat bestuursorganen beslissingen nemen waartegen, bij nadere bestudering, juridische en inhoudelijke bezwaren zijn op te werpen die daadwerkelijk hout snijden en waardoor dergelijke beslissingen niet in stand kunnen blijven. In het bestuursrecht kan echter een ieder die in zijn belang wordt getroffen, kosteloos, bezwaar maken tegen een door een bestuursorgaan genomen besluit. Het bestuursorgaan zal vervolgens over gaan tot een heroverweging van het bestreden besluit.

We zien regelmatig dat men in een bezwaarprocedure zelf aan de slag gaat, dat wil zeggen zonder juridische ondersteuning. Maar juist in de bezwaarprocedure is het van belang om alle bezwaren, niet alleen inhoudelijk maar ook juridisch, naar voren te brengen aangezien in een eventuele beroepsprocedure geen nieuwe bezwaren kunnen worden aangebracht. De kans op een succesvolle beroepsprocedure is dan ook vaak zeer gering.

Dit korte bericht laat zien dat het dus wel degelijk voorkomt dat een bestuursorgaan terug komt op een eerder besluit en reeds genomen maatregelen. Dat dit een lange adem van degene aan wie die maatregel(en) is of zijn opgelegd, moge duidelijk zijn.

Recht voor de Rashond biedt fokkers, bestuurders, trainers, handlers, pensionhouders, hondenuitlaatservices en andere kynologen betaalbare, specialistische juridische ondersteuning bij al hun vragen en geschillen.

Geplaatst in Juridisch, Kynologie.