Verantwoordelijkheid van de bestuurder en de vereniging

Bestuurders van (ras)verenigingen richten zich vooral op de inhoudelijke uitvoering van hun bestuurstaak. Vragen met betrekking tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders en de vereniging zijn pas aan de orde wanneer de vereniging en/of zij zelf aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun handelingen of die van hun mede bestuursleden.Voor een eventuele aansprakelijkheidstelling is het niet relevant of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald!

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle gevolgen van haar handelingen namens de vereniging. Wanneer het bestuur een commissie of persoon aan stelt, blijft het bestuur verantwoordelijk voor de gevolgen van de handelingen van die commissie of persoon.

Of een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk is, hangt af van de statuten van de vereniging en de mate van de wanprestatie. In de statuten is vastgelegd welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de bestuurder heeft.

Vrijwilligers of leden
Het bestuur is volgens de wet aansprakelijk voor schade die een (vrijwillige) werknemer lijdt of toebrengt tijdens de uitoefening van zijn werk. Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) is dan ook verplicht. Deze verzekering dekt schade die u of uw werknemers toebrengen aan derden. Ook wanneer er geen (vrijwillige) werknemers zijn, is een AVB handig, denk bijvoorbeeld aan evenementen en/of uitstapjes met leden.

Commissieleden
Commissieleden zijn in eerste instantie  aansprakelijk voor hun handelen. Die aansprakelijkheid wordt echter weggenomen wanneer het bestuur hun handelen schriftelijk heeft goedgekeurd.

Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen:
1. Beoordeel of de statuten en het HR nog wel van deze tijd zijn.
2. Raadpleeg de statuten en reglementen bij belangrijke besluiten of het aangaan van overeenkomsten, wie is bevoegd?
3. Zijn de taak- en functiebeschrijvingen duidelijk?
5. Leg afspraken met derden altijd schriftelijk vast en laat u daarbij eventueel juridisch adviseren.
6. Maak deugdelijke notulen van vergaderingen met een besluiten- en actielijst.
7. Laat u adviseren bij belangrijke (beleids-)beslissingen.
8. Onderneem direct actie wanneer u vermoed dat één van uw medebestuursleden steken laat vallen.

Lezing
Op dinsdag 26 maart geeft Recht voor de Rashond een lezing voor bestuurders van verenigingen, waarin de bovengenoemde aspecten en vele andere uitgebreid aan de orde zullen komen. Aanmelden kan hier!

 

Geplaatst in Juridisch, Kynologie, Lezingen.